Programa


Convocatòria per a l’any 2018 d’una línia d’ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

Aquesta línia d’ajuda vol millorar les condicions econòmiques d’operacions financeres per facilitar a les microempreses, i empreses PIME de les Illes Balears l’accés al préstec.


Beneficiaris


Aquestes ajudes estan destinades a les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES).

A més, han de desenvolupar una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2,3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials i els serveis complementaris a la indústria detallats a l’annex 2 de la convocatòria.


Import de la convocatòria
 

La línia de finançament és de 10 milions d’euros per a la inversió. S’hi contemplen bonificacions al tipus d’interès (2% màxim els primers 7 anys de l’operació), així com el cost de l’aval (100%) i les despeses d’obertura i estudi (100%). 

Condiciones econòmiques de la línia


Import del préstec: fins a 250.000€ amb bonificació. Tot i així, el límit màxim és de 750.000€.

ISBA, SGR

 • Retenció de capital: 4 % (es retornarà quan es cancel·li el préstec)
 • Despeses d’estudi: 0.5 %
 • Cost de l’aval: 1,25 % anual, sobre el risc viu de l’operació.
 • Bonificació IDI: 100% fins a 7 anys del cost de l’aval i 100% de les despeses d’estudi.

 
Entitat Financera

 • Tipus d’interès: Euribor + 2'5%
 • Comissió d’obertura: 0.5%
 • Bonificació IDI: 2% al tipus d’interès i 100% de la comissió d’obertura.
 • Cancel·lació: exempta (a consultar).


Inversions susceptibles de finançament

Són susceptibles de subvenció les despeses per al finançament de les actuacions d’inversió productiva per a la millora dels processos productius o de producte del sector secundari, realitzades i formalitzades a centres productius de les Illes Balears entre de 31 d’octubre de 2017 fins a 15 de novembre de 2018.

Termini de presentació de les sol·licituds
  
El termini per presentar les sol·licituds és des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 15 de novembre de 2018.

No obstant això, la resolució de concessió o denegació dels ajuts no es produirà en cap cas abans de l’1 de gener de 2018.

Termini per executar i justificar la inversió

El beneficiari té fins a 3 mesos des de la resolució de l’ajut per a realitzar la justificació davant ISBA, SGR, i en tot cas la data màxima de justificació és de 3 de desembre de 2018.


Totes les condicions d'aquesta línia de finançament, així com la documentació que es requerirà a la sol·licitud estan publicades en el BOIB Declaració responsable justificativa
Declaració justificativa inversió
Sol·licitud d'ajudes a les micro, petites i mitjanes empreses

Simulador línia de finançament

Fulletó promocionalMés InformacióISBA, SGR

www.isbasgr.es
www.industriaib.idi.esOficines

 • Palma
C. Genil, 30, bxs.
C.P. 07009
tel. 971 461 250


 • Maó
Av. Fort de l’Eau, 175 Local 3
C.P. 07701
971 364 580


 • Eivissa. Formentera
C. Murcia, 21
C.P. 07800
971 398 930