Avui surt publicat al BOIB, l'anunci de la subhasta de dues naus industrials al polígon industrial des Mercadal.

Les ofertes s'han de presentar en dos sobres tancats, signats pel licitador, i s'han de lliurar en el lloc indicat a l'anunci de la licitació, dins el termini que es fixi. Aquí podeu consultar els plecs de condicions.

La data límit de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la subhasta en el BOIB, fins a les 12.00 hores.