Aquest servei dirigit a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, especialment a les industrials, té l'objectiu de millorar la seva competitivitat, a través la realització de taules sectorials, reunions i visites personalitzades. Així mateix pretenem conèixer les necessitats de les empreses per donar-los resposta, mitjançant la creació i posada en marxa de programes i serveis adequats per a elles.


Algunes de les actuacions que es duen a terme per assolir aquest objectiu estan cofinançades per la Direcció General de Política Industrial i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014 -2020.

Les actuacions es centraran en el disseny i execució de plans de competitivitat i internacionalització empresarial, segons el Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025, en concret:

· Desenvolupament del clúster de nàutica de les Illes Balears
· Desenvolupament del clúster de moda
· Programa de reindustrialització dels sectors hàbitat i agroalimentari